آمار function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

آموزش زبان انگلیسی

سوالات نهایی و داخلی درس زبان انگلیسی دبیرستان

عبارت اسمی

عبارت اسمی

عبارت (clause)  به گروهی از کلمات میگویند که شامل فاعل و فعل  هستند و تشکیل یک جمله یا قسمتی از جمله رامیدهند

They often go to Italy because they love the food.            

 I know that you are right.   

I don't know where he lives.

عبارت اسمی (noun clause) : به عبارتی گفته میشود که به جای یک اسم یا ضمیر در جمله بکار میرود.

I know  something.

I know  something.         

I know  that winter is coming.                                     

 

I know him.

I know Hamid.           

I know where he lives.

عبارتهای مشخص شده بجای  something و Hamidدر جمله ها قرار گرفته اند و یک عبارت اسمی هستند. عبارت اسمی میتواند یک جمله خبری مانند نمونه اول یا جمله پرسشی مانند نمونه دوم باشد.

الف: اگر عبارت اسمی یک جمله خبری باشد در اینصورت میتوان آنرا با افزودن یا بدون افزودن that بجای یک اسم یا ضمیر میتوان قرار داد.

The birds are flying south.      

(  They know (that) the birds are flying south.  )

The weather will be nice tomorrow.

( I hope …………………………………)

Some birds migrate short distances.

( they think ……………………………………….)

Nobody knows the answer.

( she thinks ……………………………………….)

They will discover a new way to solve the problem.

( My friend hopes …………………………………)

ب: اگر عبارت اسمی یک جمله پرسشی باشد حتماً آنرا ابتدا از حالت پرسشی بیرون آورید به مثال توجه کنید و مانند مثال ها جمله های زیر را از حالت پرسشی در آورید 

Do they watch TV?     They watch TV.                    

Are the boys playing football?   The boys are playing football.

What did she study last night?    What she studied last night.            

Where will she see them?     Where she will see them.

1.How many students did they take to the park?

(….................………….........................………)                                                    

2. Does the man live in Gonbad?(……………………….……..…….…………)   

 3. What will happen next? (………………………….……)           

4.When could they play tennis?(………….…………………………)   

5.Can Mina write English?  (…………………………………)

6.Should Ali pick the flowers?(………………………….…………) 

7. Has she finished eating dinner? (……………………………)

8.Did his brother buy the book? (………………………….……………)    

9. Had her father received a letter? (……………………)         

10.Were they leaving the city? (………………………….…………)     

11. Are there many TV channels in Iran? (…………………)         

12. Can watchig TV have bad effects on children's eyes? (………………………………..…….…………)

13.Where do the birds fly? (………………………….…………)         

14.Where did they return? (………………………….………)             

15. How much rice does she need? (………………………….…………)    

16.When will the teacher arrive? (………………………)         

17.Who lives in this apartment? (………………………….…………)      

18. Is the girl typing a letter?(………………….…………)      

19.When can they go swimming? (………………………….…………)    

20. How does loss of memory occur? (………………….)

در ادامه دو حالت پیش رو است 1-اگر جمله پرسشی با فعل کمکی شروع شده باشد قبل از نوشتن عبارت if اضافه کنید.

Does the man help them?

He doesn't know if the man helps them.

1.Can Reza write English?  

They don't know …………………………………

2. Was the student at school yesterday? 

The teacher will ask …………………………………….

3. Could the boy finish the book?       

We don't know …………………………………………….

4. Have they painted the door?     

My father is asking …………………………………………….

5. Did she visit her brother yesterday?     

I don't know ……………………………………………

6. Do the students get to school at 7?       

She asks us ……………………………………………..

2-اگر جمله پرسشی با یک کلمه پرسشی(what – where – who – when – how - …) شروع شده باشد در ادامه جمله، پرسشی را که از حالت پرسشی بیرون آمده را بنویسید.

Where does he work?    ( I don't know where he works.)

1. What did she say?   

They don't remember ……………………………………….

2.When do they leave home? 

Do you know …………………………………………..?

3. Why did our team lose the game yesterday?

Do you know ………………………………………………?

4. When does she travel to Shiraz?  

We don't know ……………………………………………

5. When does the film start?    

I don't know when …………………………………………..

6. Why won’t they repair the house?    

I don’t know ……………………………………………..

7. Who can help him?     

Do you know …………………………………….

8. When will they open the doors?    I don't know …………………………………………..

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم فروردین ۱۳۸۹ساعت 22:27  توسط اراز محمد الیاسیان  |