آمار function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

آموزش زبان انگلیسی

سوالات نهایی و داخلی درس زبان انگلیسی دبیرستان

نمونه تست های کنکوری مربوط به درس هفتم پیش دانشگاهی

نمونه تست های کنکوری مربوط به درس هفتم پیش دانشگاهی

Choose the correct answer.

1. The place to which a person is going or to which a thing is being sent or taken is called …………..

a. expectation       b. situation       c. destination      d. presentation

2. “The original ………has been lost or destroyed.”

    B: “ What can we do?”

a. experiment       b. conclusion       c. document      d. extinction

3. Most of the food we buy is ………some way in factories.

a. defined       b. removed       c. attributed      d. processed

4. The two organizations ………to form one company.

a. combined       b. compared       c. influenced      d. contained

5. Jim is not experienced enough to work six hours a day continuously. “Continuously” means ……….

a. appropriately       b. constantly       c. definitely      d. previously

6. We are ………against the presence of America in that country.

a. strongly       b. proudly      c. interchangeably     d. continuously

7. There used to be a closer ……….between arts and sciences than there is today.

a. imagination     b. impression     c. exploration      d. connection

8. I’ll have a ……….with Jim about the arrangements.

a. chat          b. labor         c. fact        d. force

9. The system has been designed to allow the user to easily ……. the computer files.

a. access     b. assume     c. guide      d. stick

10. We have to …………all the money we have collected to their bank in London.

a. stretch     b. attach     c. involve      d. transfer

11. There was a general ………..that he would win the game.

a. result     b. union     c. proportion      d. expectation

12. Would you …………these books as sociology or politics?

a. classify     b. generalize     c. summarize      d. assume

13. The man told me that the two computer program were ……… and that they could be used …………

a. necessary – firmly             b. fashionable – immediately

c. voluntary – efficiently        d. similar – interchangeably

14. After a long discussion, they ……… the property to their son.

a. connected     b. manufactured    c. summarized    d. transferred

15. The new rail services will form a ……….connecting the capital and major cities.

a. process     b. network    c. trade    d. material

16. Now, the …………internet allows students to contact other children even more easily.

a. approach     b. availability    c. mode    d. construction

17. Cable ………….can spread phone calls and computer data as well as television and radio programmes.

a. networks     b. outlines    c. phases    d. patterns

18. I was ………….composing the letter I would write later.

a. mentally     b. centrally    c. physically    d. briefly

19. The job of every television and radio service around the world is to …………….programs.

a. invent     b. estimate    c. perform    d. transmit

20. The rice is …………in a large building near the village.

a. stored     b. designed    c. involved    d. manufactured

21. The ………….between parents and school has improved a lot.

a. link       b. issue      c. usefulness      d. emotion

22. Unfortunately, there is little ………..between Ted and his daughter.

a. comparison     b. culture    c. transfer    d. communication

23. This building had ………….been used as a hotel.

a. similarly     b. previously    c. reasonably    d. interchangeably

24. He didn’t receive his letters because they were sent to a different …………..address.

a. willing     b. mailing    c. contrasting    d. surrounding

25.Can computers …………different objects without any instructions?

a. design     b. compose    c. predict    d. inform

 

Answers:

1. c. destination   2. c. document   3. d. processed   4. a. combined   5.b. constantly 6. a. strongly       7. d. connection   8. a. chat   

9. a. access   10. d. transfer   11. d. expectation    12. a. classify   

13. d. similar – interchangeably        14. d. transferred

15. b. network   16. b. availability   17. a. networks    18. d. briefly     19. d. transmit       20. a. stored   21. a. link    22. d. communication  23. d. interchangeably     24. b. mailing   25. a. design

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:36  توسط اراز محمد الیاسیان  |